• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GRZALKI.EU

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy grzalki.eu [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: SAGED Jarosław Sieczka  Radom, Al. Wojska Polskiego 1a , NIP: 7962619195.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono dowolny podmiot składający zamówienie.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), według warunków Incoterms: EXW Radom.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy z zastrzeżeniem dotyczącym terminu dostawy §4 pkt.4.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. W przypadku odbioru własnego lub poprzez zleconego przez Klienta kuriera, Klient deklaruje termin odbioru. W przypadku znacznego przekroczenia terminu odbioru Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania.

6. W przypadku nieodebrania zakupionego towaru przez 30 dni, od ustalonej daty odbioru, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, w tym karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

 

§4

Realizacja oraz wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu lub przesłaniem potwierdzenia przelewu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy powstałą z przyczyn niezależnych od Sklepu. Dostępność części towarów jest przybliżoną wartością podaną przez producentów/dostawców poszczególnych produktów. Z uwagi na fakt, że wysyłka części towarów odbywa się bezpośrednio z magazynów producentów/dostawców poszczególnych produktów sklep zastrzega możliwość przekroczenia terminu podanego w opisie produktu, jednocześnie dokładając wszelkich starań do prowadzenia wysyłek w podanych terminach.

5. W przypadku kiedy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. Ponadto zdjęcia często mają charakter orientacyjny (są to zdjęcia danego typu grzałki) a właściwe parametry techniczne są podane w opisie przedmiotu.

5. Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości netto reklamowanego towaru.

6. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, niewłaściwego przechowywania oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane dla danego typu produktu.

7. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8. Odpowiedzialność Sklepu związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

9. Grzałki samodzielnie modyfikowane, w tym gięte we własnym zakresie nie podlegają gwarancji. Dotyczy to również grzałek, które mają w opisie informację "przeznaczone do gięcia". Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku grzałek uprzednio zmodyfikowanych, wygiętych przez firmę SAGED.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt odesłania towaru spoczywa na kliencie.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Elementy grzejne wyprodukowane lub modyfikowane na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą (grzałki produkowane na zamówienie, produkty sprowadzane pod zamówienie);
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklep.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

Firma Saged Jarosław Sieczka al. Wojska Polskiego 1A, 26-600 Radom NIP 7962619195 , jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.
 
1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
 
W firmie SAGED Jarosław Sieczka prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa SAGED.
 
2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Firma SAGED Jarosław Sieczka posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
 
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
 
4. Firma SAGED Jarosław Sieczka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 
 1. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
 2. realizacji transakcji handlowych
 3. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
 4. realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 5. realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów 
 6. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
 7. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów,  związanych z oferowanymi produktami i usługami,
 8. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z oferowanymi produktami i usługami,
 9. wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych,  związanych z oferowanymi produktami i usługami.
 
5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę SAGED Jarosław Sieczka danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
 
I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

II. na prawnie uzasadnionym interesie SAGED Jarosław Sieczka jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.
 
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 
 1. uniemożliwi realizację transakcji handlowych
 2. uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych 
 3. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
 4. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.
 
6. Firma SAGED Jarosław Sieczka może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:
 
a. spółkom lub osobom, z którymi firma SAGED Jarosław Sieczka ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,  w celu realizacji działalności Spółki. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z firmą SAGED Jarosław Sieczka do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firma SAGED Jarosław Sieczkafirma SAGED Jarosław Sieczka
 
b. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 
7. firma SAGED Jarosław Sieczka jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez firma SAGED Jarosław Sieczka lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
 
8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 
Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:
 
a. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy SAGED Jarosław Sieczka potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. firma SAGED Jarosław Sieczka dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, firma SAGED Jarosław Sieczka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 
b. sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 
c. usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a firma SAGED Jarosław Sieczka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, firma SAGED Jarosław Sieczka wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 
e. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez firmę SAGED Jarosław Sieczka
 
f. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na firmie SAGED Jarosław Sieczka ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
 
9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 
 
firma SAGED Jarosław Sieczka, pod adresem: Radom, al. Wojska Polskiego 1A, lub pod adresem e-mail grzalki@grzalki.eu.

§11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania aktualnie obowiązujące przepisy
banner_1215x200A.png